General terms & conditions – mania-k webshop

General terms & conditions

Algemene Voorwaarden

KAINA'M BV

HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 12

8800 ROESELARE

BE 0479 644 808

 

Artikel 1 - Doel en toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "algemene voorwaarden") bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten (hierna de "producten") op de internetsite www.mania-kwebshop.be en in het kader van het gebruik van de site.

1.2. De algemene voorwaarden worden gesloten tussen de naamloze vennootschap naar Belgisch recht KAINA M bvba, met maatschappelijke zetel te Hendrik Consciencestraat 12, 8800 Roeselare, hierna de "verkoper", en de persoon die de site wenst te raadplegen en een aankoop wenst te doen, hierna de "koper". De koper en de verkoper worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door de algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eerder op de site beschikbare voorwaarden.

1.3. Elke bestelling van een product dat op de site wordt voorgesteld (hierna de "bestelling"), impliceert de voorafgaande raadpleging van en de uitdrukkelijke instemming met de huidige algemene voorwaarden door de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en van deze algemene voorwaarden te wijzigen. De koper wordt geadviseerd om deze algemene voorwaarden af en toe te raadplegen.

1.4. De algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de koper, die een 
niet-handelende natuurlijke persoon is. De koper die een product wenst te kopen op de site verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn en minstens 18 jaar oud te zijn.

 

Artikel 2 - Registratie

2.1. De aankoop van producten op de site is voorbehouden aan kopers die zich eerder en geldig hebben geregistreerd door de registratieprocedure te volgen die op de site wordt beschreven. Deze registratieprocedure houdt de keuze in voor de koper om zich te registreren als gast of als lid. In beide gevallen is de koper verplicht zich te registreren met een gebruikersnaam (een geldig e-mailadres). Indien hij lid wil worden, zal hij ook een wachtwoord moeten registreren. De gebruikersnaam en wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af in geval van misbruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van de koper.

2.2. De verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een koper uit te sluiten, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) in geval van problemen met de betaling van eerdere aankopen, of in geval van frequente, abnormale en/of onrechtmatige retourzendingen. De koper zal per mail van zijn uitsluiting op de hoogte worden gebracht naar het e-mailadres dat op het inschrijvingsformulier is vermeld.

2.3. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk toestemming aan de verkoper om kredietcontroles uit te voeren en waar de verkoper dat nodig acht, om informatie (met inbegrip van eventuele bijgewerkte informatie) over de koper door te sturen naar of te verkrijgen van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn creditcardnummer of kredietrapporten, om de identiteit van de koper te verifiëren, om de creditcard/debetkaart te valideren, om een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.

Bovendien stemt elke koper ermee in dat de verkoper de door de koper verstrekte persoonlijke informatie mag gebruiken om de juiste anti-fraude controles uit te voeren. De verstrekte persoonlijke Informatie kan worden doorgegeven aan een kredietreferentie- of fraudebestrijdingsinstantie, die deze informatie kan bijhouden.

 

Artikel 3 - Productbeschrijving en beschikbaarheid

3.1. De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de site te koop worden aangeboden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op het tijdstip en de dag van de raadpleging van de site door de koper. De verkoper zet alle redelijke middelen in om de beschikbaarheid van het product op de site in real time weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een product niet beschikbaar zou zijn om de bestelling van de koper te honoreren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de keuze om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. In dit geval zal hij het bedrag van zijn bestelling terugbetaald krijgen indien de betaling reeds werd uitgevoerd.

3.2. De foto's, legenda's en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren, zijn niet contractueel. Indien deze foto's en/of legenda's en/of andere beschrijvende elementen enkele onnauwkeurigheden bevatten, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De verkoper verbindt zich ertoe om, nadat hij van het bestaan ervan op de hoogte is gebracht, alles in het werk te stellen om de onnauwkeurigheden of weglatingen zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Artikel 4 - Aankoopprijs en leveringskosten

4.1. Elke productprijs wordt op de site (hierna de "aankoopprijs") in euro's weergegeven. Deze prijs omvat geen leveringskosten, die ten laste van de koper zijn, noch de aftrek van enige korting of aankoop bon die persoonlijk aan de koper is toegekend, noch enige potentiële invoerrechten voor kopers die buiten EU gevestigd zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen gefactureerd worden op basis van de aankoopprijs die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid.

4.2. Op het moment van de bestelling verbinden de kopers zich ertoe de aankoopprijs van de producten en de leveringskosten te betalen. Deze kosten variëren, afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten, de gekozen leveringswijze, het leveringsadres, en moeten worden opgevat als BTW inbegrepen (indien van toepassing). De koper kan het bedrag van deze kosten raadplegen op de site door te klikken op het "aankoopmandje", waar het totale bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de producten en met de kosten wordt weergegeven. De verkoper behoudt zich het recht voor om de kosten op elk moment te wijzigen, maar de kosten zullen gefactureerd worden op basis van de aankoopprijs die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling, afhankelijk van de beschikbaarheid. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de koper een deel of het geheel van zijn bestelling terugstuurt op grond van zijn herroepingsrecht, zoals beschreven in artikel 8 van de huidige algemene voorwaarden.

4.3 Alle kopers met een leveringsadres buiten EU kunnen worden verplicht om de aankoop aan te geven bij hun lokale BTW- of soortgelijke belastingdienst en om BTW te betalen in het land waar zij woonachtig zijn. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verzuim hiervan. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de betaling van eventuele toepasselijke invoer- of andere rechten.

 

Artikel 5 - Bestelmodaliteiten

5.1. Om te bestellen moet de koper toegang krijgen tot het gedeelte van de site dat is voorbehouden aan de koper, door zijn gebruikersnaam en, indien hij lid wenst te worden, een wachtwoord op te geven.  Hij moet dan het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de site, waar hij de nodige gegevens voor zijn identificatie moet vermelden, zoals zijn naam, voornaam, leveringsadres, e-mailadres, gekozen leveringswijze en alle vereiste betalingsgegevens. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mededeling van onjuiste gegevens. Na het invullen van de bestelbon wordt de koper uitgenodigd om het bestelproces af te ronden, door te klikken op "bestellen", waarbij de koper verklaart de volledige algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden, zijn bestelling definitief valideert en zich ertoe verbindt om het volledige verschuldigde bedrag te betalen, d.w.z. de aankoopprijs, vermeerderd met de kosten, verminderd met de eventuele korting of bon. Vanaf dat moment is de koper contractueel gebonden.

5.2. Op voorwaarde dat de betaling is aanvaard, zal de koper snel een automatisch gegenereerde e-mailbevestiging ontvangen, met vermelding van onder andere de datum van de bestelling, het (de) aangekochte product(en), de aankoopprijs met de kosten, alsook het leveringsadres en de specificaties van de levering (met inbegrip van de geplande verzend- en leveringsdatum en details over de transportmodus) en het terugbetalingsbeleid en de terugbetalingsvoorwaarden. Een dergelijke e-mailbevestiging vormt een "Orderbevestiging". De door de verkoper geregistreerde gegevens en de orderbevestiging vormen het bewijs van de contractuele relatie tussen de partijen. Indien de betaling niet wordt aanvaard, ontvangt de koper een e-mail waarin staat dat zijn bestelling niet kan worden uitgevoerd bij gebrek aan betaling.

5.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper,  gedeeltelijke of volledige niet-betaling van een vorige Bestelling, een betalingsautorisatie geweigerd door de bank, kredietkaart of andere betaling verwerkende instellingen, onbeschikbaarheid van het product of een product dat niet voldoet aan onze kwaliteitsvereisten. In deze gevallen kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

5.4. De Mania-k klantenkaart blijft een exclusieve service van onze fysieke shop en heeft dus bijgevolg geen betrekking op onze webshop, dit betekend dat alle online aankopen hier niet aan gekoppeld kunnen worden.

 

Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten

6.1. De betaling van de aankopen gebeurt met een kredietkaart, zoals Visa of Mastercard, met Bancontact/Maestro, of met een andere betaalmethode die op de site wordt aangeboden. Bij de validatie van de bestelling kiest de koper één van de voorgestelde betalingswijzen. Indien het lid kiest voor een kredietkaart, dient hij de naam te vermelden die op zijn kredietkaart staat, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening vragen, zoals een Digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle bij de uitgevende bankinstelling. De titel van het (de) product(en) blijft (blijven) bij de verkoper tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten die bij de bestelling zijn aangegeven.

6.2. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die het gevolg is van fraude of elke andere onwettige handeling van derden door middel van een bankkaart of een kredietkaart of enige aanverwante gegevens van de koper, onverminderd het recht van de koper om de schade te verhalen op de derde partij.

 

Artikel 7 - Levering

7.1. De Levering wordt door de verkoper uitgevoerd op het adres dat in de orderbevestiging als leveringsadres is aangegeven.

7.2. Bij de levering wordt een verkoopfactuur overhandigd aan de koper. De verkoper zal zijn uiterste best doen om de bestelling te verzenden naar het adres dat de koper in de bestelbevestiging heeft opgegeven binnen de dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich naar dit adres begeven tussen 8 uur 's morgens en
18 uur 's avonds, tijdens de weekdagen, en zal het (de) pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die op het adres aanwezig is. In geval van afwezigheid wordt een bericht achtergelaten in de brievenbus van het opgegeven adres. Het is aan het lid om contact op te nemen met de bezorger om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. Indien het lid geen nieuwe levering organiseert binnen een week na de eerste leveringspoging, of indien hij afwezig is op het moment van de nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggestuurd naar de verkoper, die contact zal opnemen met het lid om de levering van de bestelling te organiseren. In dit geval kunnen bijkomende kosten worden aangerekend aan het lid. In geval van problemen of laattijdige levering van het pakket dient u ons binnen de 10 dagen op de hoogte te brengen. 

7.3. De risico's gaan over op de koper op het ogenblik van de levering.  Elke levering wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra het product ter beschikking van de koper staat volgens de gekozen leveringswijze, d.w.z. het gekozen leveringsadres. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het controlesysteem dat door de bezorger wordt gebruikt.

7.4. De koper dient het (de) pakket(ten) bij aankomst te controleren en alle voorbehouden en klachten te maken die gerechtvaardigd lijken, of zelfs het (de) pakket(ten) te weigeren als het (de) geopend had(den) kunnen worden of als het (de) duidelijk aanwezige sporen van beschadiging vertoont (vertonen).  De bovenvermelde voorbehouden en klachten moeten rechtstreeks aan de vervoerder worden gericht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen drie werkdagen na de levering van het product. Een kopie moet ook naar de verkoper worden gestuurd.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en modaliteiten van de terugzending

8.1. Indien een van de aangekochte producten niet geschikt is voor de koper, heeft deze het recht om zijn bestelling binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag volgend op de levering te annuleren, zonder enige boete of uitleg, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de algemene voorwaarden. 
Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op maat van de koper zijn gemaakt of op verzoek van de koper zijn aangepast. Binnen deze termijn moet de koper de verkoper op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dit door contact op te nemen via info@mania-k.be, via de rubriek: Retour & Refund Request, of op het nummer 051 69 77 97. De koper ontvangt per e-mail, op het bij zijn inschrijving opgegeven adres, de retourcode die hij op het retourformulier moet vermelden en die ingevuld, ondertekend en in het (de) geretourneerde pakje(s) gevoegd moet worden. Vanaf het moment dat de koper zijn intentie kenbaar maakt om een deel of het geheel van zijn bestelling terug te sturen, heeft hij tien (10) kalenderdagen de tijd om de producten terug te sturen naar de verkoper (op eigen kosten). De niet-naleving van deze termijn heeft tot gevolg dat de koper dit herroepingsrecht wordt ontnomen. Bijgevolg verliest hij zijn recht op terugbetaling.

8.2. De producten moeten worden geretourneerd aan het adres van de koper, tenzij anders aangegeven aan de koper, door middel van een aangetekende en verzekerde zending via B-post. De koper dient het bewijs van verzending te bewaren. De kosten en risico's van de retourzending worden gedragen door de koper.

8.3. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, met inachtneming van alle modaliteiten voorzien in 8.1 en 8.4, verbindt de verkoper zich ertoe de aankoopprijs terug te betalen aan de koper, binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van het retourpakket, in de veronderstelling dat aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan. De leveringskosten blijven echter verschuldigd, zelfs als het hele pakket wordt geretourneerd. De terugbetaling gebeurt als volgt: indien de koper zijn bestelling heeft betaald met een kredietkaart, zal na controle van de teruggezonden artikelen, een bedrag worden gecrediteerd op de door de koper gebruikte kredietkaart, overeenstemmend met de aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, verminderd met het bedrag van de aankoopbon(s) of de kortingen die werden gebruikt voor de betaling van de bestelling. De terugbetaling aan de koper zal gebeuren volgens de modaliteiten overeengekomen met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de koper met een ander betaalmiddel heeft betaald, dient de terugbetaling te gebeuren via overschrijving op de bankrekening die door de koper op het retourformulier is opgegeven. Indien er geen geldig bankrekeningnummer is opgegeven op het retourformulier, heeft de verkoper het recht om het terug te betalen bedrag te betalen in de vorm van een aankoopbon die geldig is bij een toekomstige aankoop op de site.

8.4. De koper heeft geen recht op dit herroepingsrecht indien de geleverde producten duidelijk versleten of beschadigd zijn of indien er onderdelen ontbreken.

8.5. De producten moeten absoluut goed beschermd worden teruggestuurd, in hun originele verpakking, in een perfecte staat die de wederverkoop toelaat (niet beschadigd noch vuil), met alle toebehoren, het certificaat, etiketten, de gebruikershandleidingen en de brochures, naar bovenvermeld adres, met de originele verkoopsfactuur, waarvan de koper een kopie bewaart. Anders kunnen de producten niet worden geretourneerd. Pakketten zonder enig element dat de identificatie van de afzender mogelijk maakt (retourcode, ordernummer, naam, voornaam, adres) kunnen evenmin worden teruggezonden. De verzonden, maar niet voor terugzending aanvaarde artikelen (om één van de bovenvermelde redenen, die in een e-mail aan de koper moeten worden vermeld) worden door de verkoper ter beschikking van de koper gehouden. De koper moet ze terugnemen en heeft geen recht op terugbetaling. De koper heeft de keuze om het op eigen kosten naar hetzelfde of een ander adres te laten sturen (dat via de bovengenoemde betaalmethoden moet worden betaald) of het op te halen in het kantoor van de verkoper. In geval van abnormale of overmatige retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor om elke verdere bestelling te weigeren.

8.6. Indien de koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht op gesoldeerde artikelen, zal steeds een administratiekost van €20 ingehouden worden op de aankoopprijs.

8.7. Wij wijzen erop dat voor artikelen die zijn aangekocht met een kortingstarief, de standaardgarantievoorwaarden niet van toepassing zijn. 

 

Artikel 9 - Productgarantie

9.1. De koper geniet een productgarantie voor elk technisch defect dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product, indien de koper niet op de hoogte was of verwacht kon worden van het defect op het ogenblik van het sluiten van het contract, en indien het defect zich voordoet binnen 6 maanden na de levering. In dit geval kan de koper ofwel de vervanging of herstelling van het product vragen zonder kosten, binnen een redelijke termijn en afhankelijk van de beschikbaarheid van gelijkaardige artikelen, ofwel een gepaste korting op de aankoopprijs, ofwel de ontbinding van het contract, volgens de voorwaarden die door de wet zijn bepaald. Het is de koper echter niet toegestaan om de beëindiging van het contract te vragen in geval van een klein nalevingsgebrek of indien het gebrek het gevolg is van normale slijtage of van abnormaal gebruik door de koper of een derde partij (zoals hieronder uiteengezet in artikel 9.3).

9.2. De koper dient de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen om een beroep te doen op de wettelijke garantie, uiterlijk binnen één week na de dag ven de levering. De koper draagt de retourkosten en is aansprakelijk voor eventuele schade.

9.3. De garantie is niet van toepassing op: - de normale slijtage van bepaalde artikelen; - defecten veroorzaakt door gebruik die niet overeenkomen met wat er in de productbeschrijving en op het certificaat staat vermeld; en - de defecten en schade veroorzaakt door de fout van de koper.

Voor elk verzoek of vraag over informatie kan de koper contact opnemen via info@mania-k.be of op het nummer 051 69 77 97.

 

Artikel 10 - Bescherming van de privacy en verwerking van persoonsgegevens

10.1. De verkoper verzamelt persoonlijke gegevens over de koper die door hen op de site worden meegedeeld. De verkoper verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden mee te delen. De gegevens zijn vertrouwelijk en zullen enkel worden gebruikt voor intern gebruik bij de verwerking van bestellingen, of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, bijvoorbeeld via informatieve mail/e-mail, alsook in het kader van de personalisatie van de site volgens de geregistreerde voorkeuren van de koper.

10.2. Als gevolg hiervan verbindt de verkoper zich ertoe om de aan de koper gerelateerde informatie niet te verkopen, te commercialiseren of aan derden te sturen.

10.3. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonlijke gegevens, verbindt de verkoper zich ertoe om de koper vooraf te informeren, zodat hij zijn recht van verzet kan uitoefenen. De verkoper kan ook geconsolideerde statistieken, met betrekking tot zijn kopers, verkopen, uitwisselingsstructuren en informatie op de site, aan betrouwbare derden verstrekken. Deze statistieken bevatten echter geen persoonlijke gegevens. Dit artikel mag echter niet worden geïnterpreteerd als een beletsel voor de overdracht of bedrijfsoverdracht of verkoop aan derden.

10.4. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de algemene voorwaarden, kan het lid zijn recht van toegang tot het archiveringssysteem uitoefenen door de rubriek "Mijn account" te raadplegen. Hij kan zijn recht op verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens uitoefenen door op de site de rubriek "Contact" te raadplegen, contact op te nemen per mail aan info@mania-k.be of door een brief te sturen naar de verkoper: Mania-k, Hendrik Consciencestraat 12, 8800 Roeselare, België. Voor vragen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kan de koper steeds contact opnemen via info@mania-k.be

10.5. De site maakt gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de harde schijf van de gebruiker worden overgebracht.  Ze zijn bedoeld om het eerdere gebruik van de site door de koper te volgen.  Bovendien worden cookies door de verkoper gebruikt om de dienst die aan de koper wordt aangeboden te personaliseren.  De koper heeft de mogelijkheid om zijn browser te configureren om cookies te weigeren.  Door dit te doen, kiest hij de mogelijkheid om de dienst die door de verkoper wordt aangeboden te personaliseren.

10.6. Bepaalde webpagina's van de site kunnen webtools en/of -applicaties bevatten, waardoor het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld. Deze webtools en/of -applicaties kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om de efficiëntie van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De informatie die via deze tools wordt verkregen, maakt het eenvoudigweg mogelijk om statistieken op te stellen met betrekking tot de frequentie van bepaalde pagina's van de site, om de kopers beter van dienst te kunnen zijn.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De verkoper verbindt zich enkel tot een middelenverbintenis in alle stadia van de toegang tot de site, vanaf de verwerking van de bestelling, tot de levering of de eventuele verdere diensten. Elke indicatie van een verwachte leveringsdatum is slechts een schatting. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die verband houden met het gebruik van internet, zoals een dienstbreuk, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van informaticavirussen, of elke andere gebeurtenis die overmacht oplevert.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper onder de huidige algemene voorwaarden hoger zijn dan de werkelijk betaalde of te betalen bedragen op het moment van de transactie met betrekking tot de producten waarvoor een dergelijke claim wordt ingediend, ongeacht de oorzaak of de vorm van de claim.

 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site, zowel de visuele als de sonore, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht, en meer in het algemeen door het intellectueel eigendomsrecht, alsook door de wet op de databanken. Ze zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. De koper die een persoonlijke internetsite verwerkt en die voor persoonlijk gebruik op zijn website een directe link naar de site wil plaatsen, is verplicht om de toestemming van de verkoper te vragen. Dit mag niet worden opgevat als een impliciete overeenkomst of registratie. Daarentegen is elke hypertekstlink naar de site, en het gebruik van de framing techniek, de in-line of deeplinktechniek, ten strengste verboden. In elk geval moet elke link, zelfs stilzwijgend geautoriseerd, op eenvoudig verzoek van de verkoper worden verwijderd.

 

Artikel 13 - Beheer van contacten en vragen

In het geval dat een koper een vraag heeft met betrekking tot zijn aankoop, kan hij contact opnemen met de verkoper via info@mania-k.be of op het nummer 051 69 77 97.

 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en jurisdictie

De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil proberen de partijen een minnelijke schikking te treffen alvorens een procedure in te leiden. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk, België.

 

Artikel 15 - Scheidbare bepalingen

Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard door toepassing van een wet of een verordening, of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. De algemene voorwaarden en de samenvatting van de bestelling die aan de koper wordt overhandigd, vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene voorwaarden voorrang.

 

Artikel 16 - Bewijs

De geautomatiseerde gegevensbestanden die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper en zijn partners zijn opgeslagen, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 

Artikel 17 - Wijziging

De verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen zonder hier vooraf kennis van te moeten geven.

U wordt geadviseerd om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gaan meteen van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.